SON DAKİKA

Kanal Urfa
Cevher Göçmez

Yüzde Yüz Ofsayt

Yüzde Yüz Ofsayt
Bu haber 06 Ocak 2012 - 14:24 'de eklendi

Gece operasyonuyla maa? zamm? ne garip ki daha fazla ihtiyac? olanlara de?il, tok olanlar(Milletvekilli)için yap?ld?. Vatanda? aç kalm??, muhtaç kalm??, asgari ücretle ö?rencisini okutamam??, devlet kap?s?nda kömüre bile muhtaç olmu?, çoluk çocu?una harçl?k veremeyecek duruma gelmi?, kimin umurunda. Zaten vatan cefakârlar? asgari ücretlilerdir, garibanlard?r, bir de o asgari ücrete hasret kalanlar var. Onlar? kaleme almaya elim bile varm?yor. Sahi evine ayda bir asgari ücret kadar para girmeyen vatanda?lar?m?z nas?l ya??yorlar?  Bu insanlar?n ya?am?n? hiç merak ediyor musunuz? Veya onlar? dü?ünüyor musunuz?

                 Hâlbuki Milletvekili maa?lar?n?n ki?i ba??na dü?en Milli gelire göre yüksek olmas?n?n d???nda, milletvekillerine tan?nan özel ?artlardan da bahsetmemiz gerekir. Milletvekilli?i yapanlar 2 y?l içerisinde emekli olma hakk?n? kazan?rken, bir daha milletvekili seçilmeleri halinde ba?lanan emekli maa?? kesilmeyerek yeni düzenleme ile 7 bin 700 liraya ç?kart?lan emekli maa??n? 12 bin 250 lira olan maa??yla birlikte alarak toplamda ayl?k 19 bin 950 lira gibi bir para elde etmektedirler. Buna ek olarak, milletvekilleri emekli olduktan sonra ba?ka bir i?te çal??malar? durumunda maa?lar?ndan yap?lacak sosyal güvenlik kesintileri yüzde 1’in alt?nda bir orana dü?ürülürken, halktan birisi için yap?lan sosyal kesinti oran? yüzde 15 seviyelerindedir.

                 TBMM’den geçen vekil maa? zamlar? Cumhurba?kan?n?n veto etmesiyle geri gönderilse de tart??malar hala sürmektedir. Ve bir süre daha da kamuoyunda tart???laca?a benziyor.

                 Asl?nda maa? düzenlemesini ele?tirenlerin yan?nda, milletvekili maa?lar?na yap?lan zam düzenlemesinin gerekli ve yerinde bir karar oldu?unu dü?ünenler de yok de?il; Böyle dü?ünenlerin sav’? da ?uradan geliyor ‘’Milletvekillerinin Halk? temsil etti?i ve verece?i her türlü kararda öncelikle temsil etti?i halk?n ç?karlar?n? dü?ünmesi, maddi olarak yeterli ve gerekli özgürlü?e sahip olmas? gerekti?i’’ noktas? gelmektedir.

                 Milletvekili maa?lar?n?n bu kadar tart???lmas?n?n bir di?er önemli sebebi de karar?n tam da Ermeni Yasa Tasar?s?n?n Frans?z Meclisinde onand??? bir tarihe denk gelmesi ve gece denilecek bir saatte yang?ndan mal kaç?r?rcas?na maa? zamm? karar?n?n ç?kar?lmas?d?r.

Gece operasyonuyla maa? zamm? ne garip ki daha fazla ihtiyac? olanlara de?il, tok olanlar(Milletvekilli)için yap?ld?. Vatanda? aç kalm??, muhtaç kalm??, asgari ücretle ö?rencisini okutamam??, devlet kap?s?nda kömüre bile muhtaç olmu?, çoluk çocu?una harçl?k veremeyecek duruma gelmi?, kimin umurunda. Zaten vatan cefakârlar? asgari ücretlilerdir, garibanlard?r, bir de o asgari ücrete hasret kalanlar var. Onlar? kaleme almaya elim bile varm?yor. Sahi evine ayda bir asgari ücret kadar para girmeyen vatanda?lar?m?z nas?l ya??yorlar?  Bu insanlar?n ya?am?n? hiç merak ediyor musunuz? Veya onlar? dü?ünüyor musunuz?

                 Hâlbuki Milletvekili maa?lar?n?n ki?i ba??na dü?en Milli gelire göre yüksek olmas?n?n d???nda, milletvekillerine tan?nan özel ?artlardan da bahsetmemiz gerekir. Milletvekilli?i yapanlar 2 y?l içerisinde emekli olma hakk?n? kazan?rken, bir daha milletvekili seçilmeleri halinde ba?lanan emekli maa?? kesilmeyerek yeni düzenleme ile 7 bin 700 liraya ç?kart?lan emekli maa??n? 12 bin 250 lira olan maa??yla birlikte alarak toplamda ayl?k 19 bin 950 lira gibi bir para elde etmektedirler. Buna ek olarak, milletvekilleri emekli olduktan sonra ba?ka bir i?te çal??malar? durumunda maa?lar?ndan yap?lacak sosyal güvenlik kesintileri yüzde 1’in alt?nda bir orana dü?ürülürken, halktan birisi için yap?lan sosyal kesinti oran? yüzde 15 seviyelerindedir.

                 TBMM’den geçen vekil maa? zamlar? Cumhurba?kan?n?n veto etmesiyle geri gönderilse de tart??malar hala sürmektedir. Ve bir süre daha da kamuoyunda tart???laca?a benziyor.

                 Asl?nda maa? düzenlemesini ele?tirenlerin yan?nda, milletvekili maa?lar?na yap?lan zam düzenlemesinin gerekli ve yerinde bir karar oldu?unu dü?ünenler de yok de?il; Böyle dü?ünenlerin sav’? da ?uradan geliyor ‘’Milletvekillerinin Halk? temsil etti?i ve verece?i her türlü kararda öncelikle temsil etti?i halk?n ç?karlar?n? dü?ünmesi, maddi olarak yeterli ve gerekli özgürlü?e sahip olmas? gerekti?i’’ noktas? gelmektedir.

                 Milletvekili maa?lar?n?n bu kadar tart???lmas?n?n bir di?er önemli sebebi de karar?n tam da Ermeni Yasa Tasar?s?n?n Frans?z Meclisinde onand??? bir tarihe denk gelmesi ve gece denilecek bir saatte yang?ndan mal kaç?r?rcas?na maa? zamm? karar?n?n ç?kar?lmas?d?r.

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com